Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2013

nigdyniewiesz
5033 ca0a 390
Reposted fromnebthat nebthat viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2738 d433 390
Reposted fromlevihan levihan viayouhurtme youhurtme
nigdyniewiesz
4394 d913 390
Reposted fromClary Clary viayouhurtme youhurtme
nigdyniewiesz
Ale wiesz, co osiągają cisi i pokorni? Gówno, kolego. Gówno.
— ,,Dubler"-D.Nicholls
Reposted fromaynis aynis viasupposedtobe supposedtobe
nigdyniewiesz
8938 5f9b 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viasupposedtobe supposedtobe
nigdyniewiesz
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan viajustfuckoff justfuckoff
nigdyniewiesz
3393 bf06 390
nigdyniewiesz
1748 1d49 390
Reposted fromretaliate retaliate viagooddaytodie gooddaytodie
nigdyniewiesz
7713 2e8d 390
Reposted fromdranger dranger viakasiazua kasiazua
1712 5d2f 390
nigdyniewiesz
4874 ef3b 390
Reposted fromstylte stylte viazapachsiana zapachsiana
nigdyniewiesz
2300 7684 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viachokkie chokkie
nigdyniewiesz
8653 db4e 390
^^
Reposted fromIriss Iriss viakrajes1993 krajes1993
nigdyniewiesz
4389 5f9b 390
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viazapachsiana zapachsiana
nigdyniewiesz
4220 5086 390
Reposted frommissyseeepy missyseeepy viazapachsiana zapachsiana
nigdyniewiesz
9968 e698 390
nigdyniewiesz
Mam zasadę: jeśli facet odchodzi, musi się przyczołgać z powrotem. Jeżeli robi to pierwsze, to musi zrobić i drugie, jeśli chce się ze mną dogadać. Zniosę kłótnię, bo w jej trakcie przynajmniej zachodzi jakaś komunikacja, ale jeżeli ktoś odchodzi i nie daje mi szansy na rozwiązanie problemu, to koniec śpiewki.
— Linda Howard
Reposted fromkejtowa kejtowa

July 25 2013

nigdyniewiesz
3304 b693 390
Reposted fromfam fam viaRecklessKid RecklessKid
nigdyniewiesz
1824 3462 390

n-i-c-0-t-i-n-e:

black and white blog.

Reposted fromedenpath edenpath viaginger-gato ginger-gato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl